SINTEF-RAPPORT

BEKREFTER MEGET GOD EFFEKT

AV BJØRNS METODEBRUK.

På oppdrag av POSTEN  NORGE AS hentet SINTEF inn Bjørn for at han både skulle utvikle og gjennomføre et omfattende prøveprosjekt med sikte på «…å styrke samhandlings- og sikkerhetskulturen» i POSTEN NORGEs distribusjonsnett. Dette er en avdeling som består av ca. 10.000 ansatte.

En 40-siders rapport beskriver og evaluerer Bjørns konsept for POSTEN NORGE AS.

En 40-siders rapport beskriver og evaluerer Bjørns konsept for POSTEN NORGE AS.

SINTEF-Rapporten påpeker flere interessante funn. Her er noen sitater:

  • – Samlingenes innhold og de pedagogiske grepene som er valgt har vist seg å være velegnet for å motivere, inspirere og bidra til at ansatte forplikter seg og endrer atferd.

….

  • – Den sterkeste effekten av samlingene er at et flertall av deltagerne har opplevd og mener at dette har vært”lærerikt og nyttig”. De har knyttet innholdet i samlingene til arbeidsmiljøet og arbeidsoppgavene.

  • – De to andre hovedeffektene ble av et klart flertall opplevd som”trygt og motiverende” og ”seriøst”. Det bekrefter at det metodiske grepet har bidratt til å skape den åpenheten, spontaniteten og kreativiteten som er helt vesentlig for læringsprosessen.

……

… og sitert fra «SAMMENDRAG»:

  • «Evalueringen viser at dette er en meget velegnet måte å ta tak i folks hverdag og arbeidssituasjon på. Det har ført til atferdsendringer til det positive for arbeidsmiljøet. Det kan bli et meget nyttig bidrag i satsingen som POSTEN Norge AS iverksetter for å bli «Verdens mest framtidsrettede post- og logistikkonsern.»

Storparten av rapporten er å lese på eget oppslag; «SINTEF-rapport».(klikk her)

Store deler av prosessen var i et samspill mellom ansatte og ledere.

Prosessen skjedde i et nært og åpent samspill mellom ansatte og ledere.

"Kunnskap ervervet gjennom egen erfaring er ti ganger mer verdt enn den man blir fortalt av andre. For i tillegg til å få kunnskap, så utvikler man også evnen til å oppdage."    Frithjof Nansen

Prosess blant ansatte i helsesektoren

Kreativitet og nytenking er søsken i et jobbfelleskap

Kreativitet, humør og nytenking i et jobbfelleskap

TEORI

KREATIVTET

ENDRING


HVORDAN ERVERVE KUNNSKAP?

– Kunnskap ervervet gjennom egen erfaring

er ti ganger mer verdt,  enn den man blir fortalt av andre:

For i tillegg til å få kunnskaper,

så utvikler man evnen til å oppdage.

Frithjof Nansen

..

KAN VI ENDRE ATFERD?

Siden mesteparten av vår atferd er innlært,

har vi også muligheten for å lære noe nytt.DET METODISKE GREPET

Det metodiske grepet som blir brukt for å utvikle og styrke en motivasjons- og endringsskultur,  er basert på bruk av aksjonsteknikker (learning-by-doing), kreative samspillsøvelser i kombinasjon med teoretisk innsikt.

Ingen kan verken lese eller lytte seg til en ønsket atferdsendring. Det kreves også en emosjonell involvering gjerne kombinert med en fysisk opplevelse for å lykkes med en reell atferds- og holdningsendring. Aksjons- og psykodramateknikker viser seg å være meget velegnet i slike prosesser.

Tenkningen som ligger til grunn for prosessen som gjennomføres på Bjørns samlinger bygger på følgende hovedmomenter:

TRYGGHET er grunnmuren

i enhver endringsprosess.

Dette skapes gjennom enkle sosialiseringsøvelser, – ikke minst med humor og varme.

Deretter kommer faglige innspill under prosessens ulike «holdeplasser» som gir plass for

  • engasjement
  • egenaktivitet
  • refleksjon
  • forpliktelse

Samlet vil dette skape grobunn for en HOLDNINGS- OG ATFERDSENDRING.

– Intet vanlig menneske kan verken lese eller lytte seg til atferdsendring. Det er snakk om å legge til rette for «selv-ut-vikling»; det vil si at man vikler-seg-selv-ut av et fastlåst atferdsmønster og over til en ny og – ikke minst – selvvalgt atferd som gavner både den enkelte og fellesskapet.

Trygghet

Det er helt vesentlig at deltagerne er villig til å være åpen på hva som skal skje på samlingene.

Derfor er trygghet viktig da mulighetene for læring er avhengig av dette. Evnen til å konsentrere seg og delta aktivt blir mer lystbetont og inspirerende.

Aktivere og engasjere

Dette innebærer at deltagerne utfordres gjennom gruppesamtaler, dialoger og enkle øvelser. Man sitter ikke å hører på en foreleser i time etter time, – måtte han/hun være aldri så god og engasjerende. Læring er selv å handle og være aktivt relatert til stoffet.

Reflektere

For at læringen skal bli permanent og komme til anvendelse videre i livet er refleksjon viktig. Det innebærer å gjennomtenke betydningen av det man har vært med på og i hvilken grad det vil føre til endringer i atferden.

Forplikte seg til atferdsendring

Målet med samlingene er at dise skal føre til økt bevissthet om egen atferd og i hvilken grad deler av den

Forpliktelse overfor hverandre

Veien videre skal avgjøres; det forventes en målbar endring etter en vellykket prosess.

bør endres. Det omhandler både måten å løse arbeidsoppgavene på, samhandlingen med andre og hvilke resultater dette innebærer for fellesskapet. Videre vil livet utenom arbeidssituasjonen også kunne bli påvirket i positiv retning. Deltagerne kan på samlingene også forplikte seg til en nærmere definert atferdsendring som de forteller de andre om. Dermed vet de andre om dette og kan gjennom samhandlingen gi tilbakemeldinger på hvordan dette oppleves.